Informationssäkerhet- Kvalitet-, arbetsmiljö- och miljöpolicy

Nedan följer policys för On1Call Support AB (On1Call)
Senast granskade 2024-01-01.

Ansvarig: VD.

Informationssäkerhet

On1Call bedriver främst datacenter- och datakommunikationsverksamhet med uppdragsgivare bestående av några av Sveriges största privata företag, banker och offentlig sektor. Delar av verksamheten är av tillståndspliktig art och våra tjänster bedöms som driftskritiska av våra uppdragsgivare. Hög informationssäkerhet är därför en hög prioritet för oss.

Vi vill därför försäkra oss om att vår informationsbehandling sker med hög

 • Konfidentialitet.
  Information ska vara väl skyddad från obehörig tillgång.
 • Integritet
  Information ska alltså vara tillförlitlig.
 • Tillgänglighet
  Information ska vara tillgänglig för de ändamål den syftar till.

Vi åstadkommer detta genom

 • proaktivt identifiera, klassificera och fastställa risknivån för informationssäkerhetstillgångar och implementera lämpliga åtgärder för att hantera dessa risker.
 • upprätthålla en adekvat infrastruktur (inklusive IT-infrastruktur, fysisk säkerhet för byggnader, lokaler etc).
 • kontinuerligt informera och utbilda intern och extern personal avseende IT-säkerhetsprotokoll, rutiner och säkerhetsåtgärder.
 • genomföra olika typer av återkommande informationssäkerhetsrevisioner för att testa vår beredskap.
 • ständigt försöka förbättra vår säkerhetsnivå och hålla oss uppdaterade avseende nya hot och risker samt krav.

Därför har vi implementerat ett informationssäkerhetsledningssystem som överensstämmer med kraven i ISO 27001 för att systematiskt och effektivt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Kvalitet

On1Calls verksamhet bygger på ett nära samarbete med kunderna och våra kvalitetsmål är väl förankrade hos våra medarbetare. Vi arbetar gemensamt för att kvaliteten på våra produkter och tjänster alltid ska motsvara våra kundernas krav och förväntningar samt våra egna krav på informationssäkerhet. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och eftersträva att erbjuda tekniska lösningar som är anpassade för varje kunds specifika behov. Detta ska vi uppnå genom att:

 • Försäkra oss om vilka krav som kunderna ställer på våra produkter och tjänster.
 • Försäkra oss om att vi kan uppfylla ställda krav.
 • Ständigt arbeta för att utveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder.

Arbetsmiljö

On1Calls målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. Detta uppnår vi genom att:

 • Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Våra medarbetare ska ha erforderlig utbildning för de arbetsuppgifter som utförs.
 • Minimera arbetsmiljörisker och informationssäkerhetsrisker genom att förebygga arbetsrelaterad stress.
 • Tillsammans sträva efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och förebygga arbetsrelaterad sjukfrånvaro.
 • Vi accepterar ingen diskriminering vare sig det gäller ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och uttryck, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.
 • Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandling och tolererar inte att det förekommer på vår arbetsplats. Vi respekterar och accepterar varandras olikheter och gör allt för att ingen ska hamna utanför.

Miljö

On1Calls ambition är att ständigt minska miljöbelastningen genom främjandet av klimatpositiva IT-lösningar med ambitionen om ett hållbart samhälle. Vi uppnår detta genom att:

 • i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn inom vår verksamhet.
 • hjälpa våra kunder att minska sin miljöbelastning genom ändamålsenliga IT-lösningar.
 • uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter, föreningar och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samförstånd med samhällets miljömål.
 • öka vår kompetens inom miljöområdet och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra leverantörer och kunder.